SDH DOLNÍ JIRČANY

Hasiči - Dolní Jirčany...pro vaši bezpečnost

Historie

Historie Sboru dobrovolných hasičů v Dolních Jirčanech.

 

(1926 – 1930)

První zápisky z protokolárních knih našeho sboru se vážou k  21.11.1926. Toho dne se na popud pana Josefa Rozuma shromáždili v sále hostince obyvatelé z Horních a Dolních Jirčan k zřízení hasičského sboru. Schůzi zahájil starosta obce pan Josef Kukal. Pan Rozum vysvětlil občanům důvody k založení sboru. Dále vystoupil velitel hasičů z Jesenice pan Jordán,  poukázal na práva a povinnosti hasičů a nabídl pomocnou ruku při tvorbě mladého sboru.

Následovala volba výboru:

 

  starosta – Josef Rozum

velitel sboru – Bohumil Doležal

podvelitel – František Rak

 členové výboru – Antonín Pešek, Josef Karas, Josef Kukal, Antonín Jeřábek, Josef Kabeláč, František Menda

 

Na další členské schůzy bylo rozhodnuto o zakoupení stříkačky a hasičského vybavení. Každý z přistoupivších členů poskytl mladému sboru pro začátek finanční dar.

Sbor se dále vyvíjel hlavně po stránce společenské a kulturní. Při příležitosti narozenin prezidenta T.G.Masaryka byla pořádána akademie. Usilovně se každou sobotu odpoledne pracovalo na výcviku hasičů. Nezanedbatelnou částí, byl i výcvik samaritánský, který se udržel do padesátých let. První křest ohněm byl v lednu r.1927 kdy hořelo u Josefa Paška na Horních Jirčanech.

Ruční stříkačka SMEKAL a veškerá vyzbroj a výstroj byla skladována v dřevěné zbrojnici, přiléhající k tehdejšímu obecnímu úřadu. Cvičiště bylo zvoleno na návsi. Pro schůze a kulturní akce se střídavě používalo hostince Jana Přibyla a hostince u Šíbalů.

Jediným zdrojem příjmů byly společenské akce pro obyvatele obce. Velice často byly pořádány zábavy, plesy. Dlouhou dobu se udrželo  ochotnické divadlo, které bylo dle pamětníků zrušeno v poválečných letech. Pořádal se také Dětský den, kde cvičila jinošská skupina a dospělí hasiči. Součástí bylo také sokolské cvičení. Hasičských cvičení bylo také mnoho. Sbor se účastnil župních cvičení v okolních obcích, hlavně v Jesenici, ale také ve Vestci a  Zlatníkách. Cvičila se hlavně sestava s žebříky a se sekyrkamy. Pořádaly se také různé finanční sbírky. Na vyhořelého hasiče v Pohoří, na Dětský fond atd.

 Spolkový život sboru v začátcích byl opravdu bohatý. Následující desetiletí, poznamenané válkou, mnoho lidí spojí a prověří jejich odhodlání, národnostní cítění a sounáležitost k českému národu…


 


 

Hasičská modlitba

Nechť kdekoliv oheň vzplane

já splním svoji povinnost

pro záchranu životů Pane,

dodej mi síly dost.

V náruči vynést dítě, když ještě nevypršel čas,

ale i starce, matku,
která má šedý vlas.

Stále na stráži stojím,

protože povolaným jsem,

před ohněm blízké chráním

a pomoci chci všem.

Když z tvé vůle se má stát,

že sám při tom život ztratím,

požehnej, Pane, mé rodině

laskavou rulou vrať jim,

co při plnění poslání

jsem jiným lidem dal.

Amen